Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Głównym celem utworzonego przez państwa-darczyńców Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego jest realizacja przedsięwzięć prorozwojowych przyczyniających się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Podejmowane w ramach Mechanizmów działania powinny ponadto obejmować różne aspekty horyzontalne, które podnoszą jakość realizowanych projektów, a tym samym zwiększają wpływ na osiągnięcie spójności społeczno-gospodarczej.

Środki finansowe w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego będą dostępne na realizację projektów w następujących sześciu obszarach priorytetowych:

 • Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii,
 • Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami,
 • Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast,
 • Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wspierających go procesów demokratycznych,
 • Oieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem,
 • Badania naukowe.

Środki finansowe z Norweskiego Mechanizmu Finansowego mogą wspierać działania podejmowane w ramach wszystkich sześciu priorytetów Mechanizmu Finansowego EOG, oraz - na zasadach pierwszeństwa - w zakresie następujących dodatkowych czterech obszarów priorytetowych:

 • Wdrażanie przepisów z Schengen, wsparcie Narodowych Planów Działania z Schengen oraz wzmacnianie sądownictwa,
 • Ochrona środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia zdolności administracyjnych do wprowadzania w życie odpowiednich przepisów istotnych dla realizacji projektów inwestycyjnych,
 • Polityka regionalna i działania transgraniczne,
 • Pomoc techniczna przy wdrażaniu acquis communautaire.

W Polsce wykorzystanie środków Mechanizmów Finansowych będzie pełniło funkcje uzupełniające w stosunku do działań wspieranych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE oraz będzie służyło realizacji Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013.

Wnioskodawcami mogą być między innymi:

 • organy administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli,
 • instytucje naukowe i badawcze,
 • instytucje branżowe i środowiskowe,
 • organizacje społeczne,
 • podmioty partnerstwa publiczno-prywatnego.

Wydaje się, że dla przedsiębiorców najlepszym źródłem wsparcia będą tzw. Pojedyncze projekty, w których wysokość wnioskowanej pomocy w ramach pojedynczego projektu nie może być mniejsza niż 250 000 euro, a także tzw. Grupy projektów (programy), które składają się z równorzędnych grup oddzielnych projektów skierowanych na osiągnięcie wspólnych przestrzennie/sektorowo/tematycznie celów, opracowanych i dostarczonych przez partnerów projektów. Grupy projektów mają na celu ułatwienie wdrażania całościowych i bardziej kosztownych strategii.

Należy pamietać, że, wnioskodawcą mogą być wyłącznie partnerstwa prywatno -publiczne, w których możliwy jest udział przedsiębiorców.

Zarządzanie poszczególnymi priorytetami zostało powierzone Instytucjom Pośredniczącym. Rolę tę pełnią następujące resorty:

 • Ministerstwo Środowiska
  (Departament Instrumentów Ochrony Środowiska)
  dla trzech priorytetów:
  1. "Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii",
  2."Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami" ,
  3. "Ochrona środowiska, m.in. ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia zdolności administracyjnych do wprowadzania w życie odpowiednich przepisów, istotnych dla realizacji projektów inwestycyjnych".
 • Ministerstwo Kultury
  (Departament Strategii Kultury i Spraw Europejskich)
  dla priorytetu "Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast",
 • Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
  (odpowiednio: Departament Programów Rozwoju Instytucjonalnego oraz Departament Obsługi Narodowego Koordynatora Pomocy)
  dla dwóch priorytetów:
  1. "Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wspierających go procesów demokratycznych" oraz
  2. "Pomoc techniczna przy wdrażaniu acquis communautaire".
 • Ministerstwo Zdrowia
  (Departament Organizacji i Ochrony Zdrowia)
  dla priorytetu "Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem",
 • Ministerstwo Nauki i Informatyzacji
  (Departament Badań Naukowych)
  dla priorytetu "Badania naukowe",
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
  (Departament Współpracy Międzynarodowej)
  dla priorytetu "Wdrażanie przepisów z Schengen, wspieranie Narodowych Planów Działania z Schengen, oraz wzmacnianie sądownictwa",
 • Ministerstwo Gospodarki i Pracy
  (Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej)
  dla priorytetu "Polityka regionalna i działania transgraniczne"

Szczegółowe informacje nt. Mechanizmu finansowego EOG można znaleźć na stronie: www.eog.gov.pl a także pod adresem:

Krajowy Punkt Kontaktowy
Ministerstwo Gospodarki i Pracy
Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej
Ul. Wspólna 2-4
00-526 Warszawa

Tel.: (22) 693 58 93, (22) 693 59 28
Fax: (22) 693 40 95
E-mail: eog@mgip.gov.pl

1. Fundusz Dotacji
Inwestycyjnych
2.
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego